Skip to content Skip to footer

Γενικοί Όροι Ηλεκτρονικού Πωλητηρίου

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του «Site» www.iannisnikou.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω Διαδικτύου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία Νίκου Ορέστης, που εδρεύει στην Δράμα (5ο χλμ. Δράμας – Προσοτσάνης, ΤΚ: 661 00), με ΑΦΜ: 0699022321, και αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ: 120823519000 ΔΟΥ: Δράμας, με  τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2521081444 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας shop@iannisnikou.gr.

Προτού περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που το διέπουν, οι οποίοι εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται, διότι οποιαδήποτε η επίσκεψη ή εν γένει χρήση της ιστοσελίδας https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/ διέπεται από τους συγκεκριμένους όρους και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών από μέρους σας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε οφείλετε με ατομική σας ευθύνη να απόσχετε από την επίσκεψη και την εν γένει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

1. ΟΡΟΙ

Η ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, οποτεδήποτε.
Η ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας      https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/.
Διευκρινίζεται ότι για τον κάθε καταναλωτή θα εφαρμόζονται οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας που ίσχυαν κατά το χρόνο που περιηγήθηκε σε αυτήν ή έκανε την παραγγελία του. 

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα  https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/ τόσο σε ότι αφορά την αναγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του κάθε προϊόντος, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες πληροφορίες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/, και επιφυλάσσεται, στα πλαίσια της καλής πίστης, για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά ή άλλα λάθη ή πλημμέλειες, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας. Η εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση/αποκατάσταση των ανωτέρω σφαλμάτων ή/και πλημμελειών, οποτεδήποτε λάβει γνώση αυτών.


3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ, στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Ωστόσο, η ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ υπόσχεται και εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας προϊόντων με σαφή λεκτική περιγραφή στη σελίδα του εκάστοτε προϊόντος.
Η ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/ και κατά την διάρκεια της περιήγησής τους σε αυτήν, τα οποία σχετίζονται  με τη λειτουργία ή/και τη συμβατότητα ή μη της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

H ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ λαμβάνει μέριμνα για την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από τους καταναλωτές με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, να χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία και να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να παρέχει τη νομίμως προβλεπόμενη ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών και δεδομένων (προσωπικών ή μη) που συλλέγει και επεξεργάζεται.

Η τήρηση του απορρήτου και της εν γένει ασφάλειας των συναλλαγών είναι εξασφαλισμένη, αφού έχει ληφθεί από την «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» κάθε εύλογο μέτρο. . Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις συνήθεις συναλλαγές εντός εμπορικών καταστημάτων ισχύουν και στις συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος . Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον καταναλωτή στην ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ είναι εμπιστευτικές και αυτή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων πληροφοριών.

6.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δείτε αναλυτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής σας, ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο.

Το πρωτόκολλο SSL είναι σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο (standard) στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικά δεδομένα κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά.

8.ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στα ράφια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να βρείτε διάφορα αντικείμενα τέχνης σχετικά με το ζωγραφικό έργο του ζωγράφου Ιωάννη Νίκου.
Για να εκτελέσετε τις παραγγελίες σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αρκεί απλά να πλοηγηθείτε στις κατηγορίες των προϊόντων μας και να επιλέξετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια να τα προσθέσετε στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών σας και τέλος να ολοκληρώσετε την παραγγελίας σας δίνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία, την διεύθυνση παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής.

H «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/, σε ότι αφορά την ταυτότητα της «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Παρόλα αυτά και στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε ένα e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας (“Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτό δεν σημαίνει πως η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή, καθώς αυτό αποτελεί μια πρόταση από εσάς προς εμάς για την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους μας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σε εσάς ενός e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι το προϊόν έχει αποσταλεί (“Επιβεβαίωση Αποστολής”). Η σύμβαση για την αγορά ενός προϊόντος μεταξύ μας (“η Σύμβαση”) θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα όταν σας στέλνουμε την Επιβεβαίωση Αποστολής.
Σε περίπτωση που δε λάβετε το σχετικό e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας ή ειδοποίησή μας μέσω τηλεφώνου για την επιβεβαίωση της παραγγελία σας, υποχρεούστε να μας ενημερώνετε χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, καθώς ενδέχεται να υπάρχει κάποιο σφάλμα ή/και παράλειψη με τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Η «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει λανθασμένα ή ψευδώς τα στοιχεία επικοινωνίας σας με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί σας.
Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας προκύψει οποιαδήποτε εκκρεμότητα ,όπως λόγου χάρη απροσδόκητη καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας, τότε θα αποστέλλεται σχετικό e-mail ή/και sms. Εναλλακτικά, θα πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία, στα τηλέφωνα που έχουν καταχωρηθεί από τον χρήστη κατά την εγγραφή ή καταχώρηση της παραγγελίας του στην παρούσα ιστοσελίδα.  

9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» καταβάλλει την μέγιστη προσπάθεια για την έγκαιρη παράδοση της παραγγελίας σας. Ωστόσο, η παράδοση αυτής ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα της «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ»  ή/και εξαιτίας  απρόβλεπτων περιστάσεων. Εάν η καθυστέρηση ξεπερνά τις δύο (2) εβδομάδες θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας προτείνουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
H παράδοση της παραγγελίας θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που έχετε ορίσει εσείς, εξαιρουμένου του μεταφορέα, αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή τον έλεγχο των προϊόντων. Η παράδοση της παραγγελίας θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.

Η αποστολή των προϊόντων, γίνεται μόνον εντός  Ελλάδος και  θα γίνεται εντός 2  έως 7 εργάσιμων ημερών από τη λήψη και επιβεβαίωση της παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα παραγγελθέντα προϊόντα είναι διαθέσιμα και ετοιμοπαράδοτα.

Έξοδα Αποστολής:
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή.
Για περιοχές εντός πόλεων τα έξοδα αποστολής ανέρχονται σε 4,00 € μέχρι τα 2 κιλά, προσαυξανόμενα κατά 1,50 € για κάθε επιπλέον κιλό.
Σε περίπτωση αποστολής σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές υπάρχει πρόσθετη χρέωση 1,50 € για όλες τις αποστολές.
Σε περίπτωση αντικαταβολής υπάρχει πρόσθετη χρέωση 2.50 € για όλες τις αποστολές.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ / ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η τιμή του κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η εταιρεία «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ενδεχόμενη αλλαγή στην τιμή κάποιου προϊόντος δεν θα επηρεάσει τις παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί με το σχετικό e-mail.

Κάθε πληρωμή στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/, συμπεριλαμβάνει την εξόφληση των προϊόντων της εκάστοτε παραγγελίας, καθώς επίσης και τα έξοδα αποστολής αυτών.
Μία παραγγελία μπορεί να εξοφληθεί απευθείας μέσω του https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/
– με την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα Visa, Mastercard. Η πληρωμή γίνεται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της τράπεζας Πειραιώς. Κάθε συναλλαγή με πιστωτική κάρτα μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/ θέτεται σε επεξεργασία από το VeriSign Secured, το οποίο παρέχει ένα ασφαλές on-line σύστημα κρυπτογράφησης των προσωπικών και τραπεζικών σας δεδομένων. Κάθε συναλλαγή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα γίνεται στο περιβάλλον της Πειραιώς και η χρέωση γίνεται τη στιγμή της συναλλαγής, εφόσον τα στοιχεία είναι ακριβή και ορθά.
– Με αντικαταβολή – (πληρωμή με μετρητά χρήματα τη στιγμή της παράδοσης στο μεταφορέα με χρέωση πλέον των εκάστοτε εξόδων αποστολής €2,50).
– Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η κατάθεση μπορεί να γίνει στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς της «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ»:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR59 0110 4330 0000 4334 0035 864
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR29 0171 1970 0061 9714 1814 681
ALPHA BANK GR12 0140 7320 7320 0200 2001 670
Μετά από την ολοκλήρωση της κατάθεσης σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας στο shop@iannisnikou.gr ή ειδοποιήστε μας τηλεφωνικά στο 2521081444.
Τα προϊόντα της παραγγελίας σας θα παραμένουν δεσμευμένα για τρεις εργάσιμες ημέρες μέχρι την κατάθεση του αντιτίμου. Μετά την παρέλευση των τριών εργάσιμων ημερών η παραγγελία θα ακυρώνεται και τα προϊόντα θα αποδεσμεύονται.
Προσοχή: η αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας γίνεται μόνο μετά από την επιβεβαίωση της κατάθεσης του αντιτίμου της.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 1.500€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 3.000€(με ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:
Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
Παραστατικά προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις με Τιμολόγιο Πώλησης αξίας άνω των 500€ και έως 2.999,99€ μπορούν να εξοφλούνται και με μετρητά χρήματα, αλλά δεν θα μπορούν να εκπέσουν από τις δαπάνες του πελάτη.

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ / ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» καταβάλλοντας τη μέγιστη προσπάθεια να σας εξυπηρετήσει  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σας παρέχει τη δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό κατάστημα https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Αν βρίσκεστε κοντά στο εμπορικό κατάστημα ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ, μπορείτε να επισκεφθείτε το κατάστημα και, αφότου ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ», να πραγματοποιήσετε στο κατάστημα την επιστροφή του προϊόντος και  την αγορά, αντ’ αυτού, οποιουδήποτε νέου προϊόντος ιδίου ή μεγαλύτερου τιμήματος, πληρώνοντας τη διαφορά της τιμής. Εναλλακτικά μπορείτε να λάβετε πιστωτικό ή να λάβετε χρήματα ίσης αξίας με την αγορά που είχατε πραγματοποιήσει εφόσον δεν επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά. Επίσης, μπορείτε να λάβετε πιστωτικό ή επιστροφή χρημάτων τμήματος του ποσού εφόσον το/α προϊόν/τα που επιλέξατε είναι μικρότερου αντιτίμου της αγοράς που είχατε πραγματοποιήσει και επιθυμείτε να επιστρέψετε.

Η «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» δεν δέχεται επιστροφές για τα κάτωθι προϊόντα:

 • Προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη όπως για παράδειγμα μεταξοτυπίες ή αφίσες κ.α. με συγκεκριμένη αφιέρωση που ο ίδιος ο πελάτης ζήτησε γραπτώς κατά το στάδιο της παραγγελίας.
 • Μουσικά CDs/DVDs των οποίων η αρχική συσκευασία έχει αφαιρεθεί.
 • Σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για υγειονομικούς λόγους, και τα οποία ανοίχτηκαν μετά την παράδοση.

Αν το προϊόν που παραγγείλατε δεν έχει τις συνομολογημένες ιδιότητες ή εμφανίζει οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα, δικαιούστε να το επιστρέψετε στην «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, πακεταρισμένο μέσα στη συσκευασία του, και αφού το εξετάσουμε και διαπιστώσουμε το ελάττωμα θα σας το αντικαταστήσουμε με ένα νέο όμοιο ή αν αυτό δεν είναι δυνατό με ένα παρεμφερές προϊόν ή θα σας επιστρέψουμε το σύνολο του ποσού που δώσατε.

Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας με e-mail στο shop@iannisnikou.gr ή τηλεφωνικώς στο 2521081444 για να μεθοδεύσουμε την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος.
Η «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το κόστος αποστολής  του επιστρεφόμενου ελαττωματικού προϊόντος, καθώς και τα έξοδα αποστολής προς εσάς του νέου προϊόντος.

Προϋπόθεση για την εκ μέρους του Πωλητηρίου αλλαγή/αντικατάσταση προϊόντος ή/και την επιστροφή χρημάτων ή/και την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου είναι η προηγούμενη εκ μέρους σας παράδοση των προς επιστροφή προϊόντων του Πωλητηρίου στη διεύθυνση 5ο χλμ. Δράμας – Προσοτσάνης, Δράμα 661 00 είτε από εσάς είτε μέσω courier απολύτως άθικτων, εντός της συσκευασίας τους συνοδευόμενων  πάντοτε από το τιμολόγιο αγοράς τους ή την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή ή εκτός της συσκευασίας τους ή σε περίπτωση που δεν συνοδεύονται από το τιμολόγιο αγοράς τους ή την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής, το Ηλεκτρονικό Πωλητήριο διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί την επιστροφή του προϊόντος και να μην πιστώσει το κόστος αγοράς αυτού στον λογαριασμό σας ή εναλλακτικά να συμψηφίσει το κόστος αποκατάστασης του προϊόντος με το προς επιστροφή ποσό στον πελάτη. Το κόστος αποκατάστασης θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και το Ηλεκτρονικό Πωλητήριο εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε μονομερή καθορισμό αυτού. Επιπλέον, το Ηλεκτρονικό Πωλητήριο μπορεί να καθυστερήσει να σας επιστρέψει τα χρήματα εάν δεν λάβει το προς αντικατάσταση προϊόν μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και την πλήρη συσκευασία του. Σε κάθε περίπτωση, το Ηλεκτρονικό Πωλητήριο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καθυστερήσει η πίστωση του τιμήματος στον λογαριασμό του αγοραστή για λόγους που εκφεύγουν του δικού του ελέγχου, όπως σε περίπτωση δυσλειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.  Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής – ανεξαρτήτως αιτίας – το σχετικό κόστος της ταχυμεταφοράς επιβαρύνεται ο πελάτης, ο οποίος φέρει και τον κίνδυνο μη καταστροφής του προϊόντος. Σας συνιστούμε, δε, να κρατήσετε την απόδειξη της εταιρείας ταχυμεταφοράς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιστροφής.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ –  ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  Αν το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό κατάστημα https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/ δεν σας ικανοποιεί, για οποιονδήποτε λόγο, έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης αυτού και να το επιστρέψετε στην «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του από εσάς ή από κάποιον τρίτο άλλο από τον μεταφορέα που εσείς έχετε υποδείξει αποκτά την φυσική κατοχή των αγαθών, συμπληρώνοντας το Έντυπο Υπαναχώρησης που μπορείτε να βρείτε εδώ. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε με αποστολή τους στο κατάστημα από το οποίο δρομολογήθηκε η αποστολή της παραγγελίας  ή με παράδοση αυτών από εσάς ή από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο από εσάς στο εμπορικό κατάστημα «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» στο 5ο χλμ. Εθνικής οδού Δράμας – Προσοτσάνης, στην Ελλάδα.
  Στην περίπτωση που ασκήσετε το ανωτέρω δικαίωμά σας υπαναχώρησης θα σας επιστρέψουμε χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρησή σας, το ποσό που μας καταβάλλατε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που επιλέξατε για την πληρωμή της παραγγελίας σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και εφόσον τα προϊόντα που επιστράφηκαν, καθώς και η συσκευασία τους, βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση που τα παραλάβατε. 

  Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την παραγγελία σας εφόσον έχει δρομολογηθεί η αποστολή της επικοινωνώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω e-mail στο shop@iannisnikou.gr ή τηλεφωνικώς 2521081444.

Δεν μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης όταν το αντικείμενο αυτής είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προϊόντα:

 • Προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη όπως για παράδειγμα μεταξοτυπίες ή αφίσες κ.α. με συγκεκριμένη αφιέρωση που ο ίδιος ο πελάτης ζήτησε γραπτώς κατά το στάδιο της παραγγελίας.
 • Μουσικά CDs/DVDs των οποίων η αρχική συσκευασία έχει αφαιρεθεί.
 • Σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για υγειονομικούς λόγους, και τα οποία ανοίχτηκαν μετά την παράδοση.

13.ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Η «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας παραδώσει τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό κατάστημα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από εξειδικευμένο υπάλληλο της «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» ελαττωματικότητα κάποιου προϊόντος ή εξαρτήματος αυτού, η «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ»  θα προβεί στην αποκατάσταση  ή επισκευή του προβλήματος, εντός ευλόγου χρόνου. Εφόσον κριθεί απαραίτητο μπορεί να γίνει αντικατάσταση του ελαττωματικού τμήματος ή/και ολόκληρου του προϊόντος . 

14. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAIL (NEWSLETTERS)

Η «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα στέλνει ενημερωτικά δελτία μέσω email (newsletters), η αποστολή των οποίων θα γίνεται μετά από προηγούμενη 
δική σας συγκατάθεση, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας (βλ. όρο 6).
Η «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ» δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους.
Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο με τα ανεπιθύμητα μηνύματα αλληλογραφίας (spam folder), οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων της «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ», μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή και τη δυνατότητα μη αποστολής ενημερωτικού υλικού (διαγράφη) που παρέχεται με ειδικό σύνδεσμο στο newsletter.
Η ενημέρωση σας από τη «ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ», γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε.

15. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/ όπως ο νόμος ορίζει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος https://iannisnikou.gr/shop-iannis-nikou/ αποτελούν συνάψεις συμβάσεων πώλησης από απόσταση, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Β’ 40/17.01.2018), όπως αυτός κωδικοποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς  τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/31 σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.
Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δε τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΥ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε  τη δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης ενδεχόμενων διαφορών που έχουν προκύψει από τις συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων από την ιστοσελίδα μας κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων ΕΕΔ στο Μητρώο σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση70330/2015. Για τον σκοπό αυτό σας παρέχουμε τον  ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), σε εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013) μέσω της οποίας μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας, προωθώντας αυτή στην συνέχεια στον σχετικό φορέα ΕΕΔ.
Τέλος, μπορείτε να διαβάσετε εδώ τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 31619 οικ./2017,  όπως δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 969/Β/22-3-2017 ΦΕΚ του Εθνικού Τυπογραφείου.