Skip to content Skip to footer

Όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος  («Site») (www.iannisnikou.gr) ανήκει στον Ιωάννη Νίκου και η χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

  1. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο («Περιεχόμενο») του «Site», συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, σχεδίων, βίντεο, γραφικών, λογισμικών εφαρμογών, παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει όλων των αρχείων και δεδομένων του δικτυακού κόμβου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιωάννη Νίκου και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, και ιδίως του νόμου 2121/1993 («Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»), του ευρωπαϊκού δικαίου και των συναφών διεθνών συμβάσεων.
  2. Ο Ιωάννης Νίκου ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του «Site» και του «Περιεχομένου» για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από το «Site» (www.iannisnikou.gr/) και την αναφορά του ονόματος του δημιουργού, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του «Site»).
  3. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του «Περιεχομένου» για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν εμπίπτει στην παράγραφο 2. Απαγορεύεται αυστηρά και με οποιοδήποτε τρόπο και τεχνική μέθοδο η αποθήκευση του υλικού σε τοπικά μέσα, δίσκους, stick usb, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους κλπ κάθε μορφής εν όλω ή εν μέρει στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου εικόνας ή ήχου (π.χ. jpeg, raw, tiff, mp3, wma, wav κλπ), που υπάρχει σήμερα ή υπάρξει στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από την ιστοσελίδα σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, εικόνων, λογοτύπων, σχεδίων, εκτός από τις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από τους «Διαχειριστές». Επίσης απαγορεύεται η απόσπαση του περιεχομένου ακόμη και με λήψη στιγμιότυπου οθόνης (print screen) και γενικά η απόσπαση οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστοτόπου με οποιονδήποτε τρόπο.
  4. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών του Ιωάννη Νίκου καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στο «Site».
  5. Το «Περιεχόμενο» του «Site» παρέχεται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς κανενός είδους εγγύηση εκπεφρασμένη ή συναγόμενη, συμπεριλαμβανομένων – όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό – αυτών οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Υπό οιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο Ιωάννης Νίκου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά ή προσβολή από ιούς υποστεί ο χρήστης των σελίδων του «Site», ο οποίος προβαίνει σε αυτή τη χρήση με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
  6. Ο Ιωάννης Νίκου δηλώνει ότι καταβάλλει και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο δεν εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
  7. Ο Ιωάννης Νίκου δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με το «Site» μέσω «δεσμών», ούτε για τους εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων το «Site» και άλλοι δικτυακοί τόπου τίθενται στη διάθεσή σας.
  8. Το «Site» παρέχει στους χρήστες υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Για τους όρους χρήσης του Πωλητηρίου του «Site», πατήστε εδώ.
  9. Τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχονται από το χρήστη, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του και με κανέναν τρόπο δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να αρχειοθετηθούν τα στοιχεία του θα πρέπει να μας το γνωρίσει εγγράφως εντός 10 ημερών. Σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης που παρέχουν τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997.
  10. Ο Ιωάννης Νίκου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του «Site» και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.